วิสัยทัศน์

         ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  การเห็นคุณค่าของทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  ความรักชาติ  และภูมิใจในความเป็นไทย

หลักการ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหลักการที่สำคัญดังนี้

  1.  เป็นหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับ เป็นสากล

  2.  เป็นหลักสูตรการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เพื่อปวงชน   ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

  3.  เป็นหลักสูตรการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ที่สนองการกระจายอำนาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

  4.  เป็นหลักสูตรการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและการจัดการเรียนรู้

  5.  เป็นหลักสูตรการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  6.  เป็นหลักสูตรการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   สำหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์