วิสัยทัศน์

  ผู้เรียนมีความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

เพื่อให้มี ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • การดำรงชีวิตและครอบครัว :เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือ ตนเอง ครอบครัว และสังคม
   ได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริง จนเกิดความมั่นใจ
   และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ของตนเอง

  • การอาชีพ : เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญของ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของ
   อาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ