เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับ
ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สาระสำคัญ ดังนี้

  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร : การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร
   แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ คิดเห็นในเรื่องต่างๆ
   และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม

  • ภาษาและวัฒนธรรม : การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสัมพันธ์ ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและ วัฒนธรรมของ
   เจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

  • ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น : การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
   ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ เปิดโลกทัศน์ของตน

  • ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก : การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
   ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก