นายรังสรรค์ ทาเงิน
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 

 

 

 

 

  นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนุก   นางวราภรณ์ อินต๊ะทา  
  ตำแหน่ง ครู คศ.3   ตำแหน่ง ครู คศ.3  

 

     
  นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์   นางสาวธิดาพร ตุ่นตุ้ย  
  ตำแหน่ง ครู คศ.3   ตำแหน่ง ครู คศ.3  

 

     
  นางสาวภัทริยา จิตตาคำ   นายคมกฤต โยมงาม  
  ตำแหน่ง ครู คศ.2   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง