นายรุ่งทิตย์ พรหมมาเย็น
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 

 

 

 

 

  นายนครินทร์ ยะเปียง   นางสาวปวีณ์ธิดา สุวรรณเลิศ  
  ตำแหน่ง ครู คศ.3   ตำแหน่ง ครู