นางสุพร แพทอง
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 

 

 

 

 

  นางสาวรัตติกาล จันตาดี   นางสาวชุมพูนุช จันต๊ะวงศ์  
  ตำแหน่ง ครู คศ.2   ตำแหน่ง ครู