นางผ่องศรี ทะจันทร์
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 

 

 

 

 

  นายกิจการ กิติกา   นางสาวพวงรัตน์ สุรินต๊ะ  
  ตำแหน่ง ครู คศ.3   ตำแหน่ง ครู คศ.3  

 

     
  นางสาววรางคณา เป็นมูล   นางสาวธนวันต์ วัฒนศิริเสรีกุล  
  ตำแหน่ง ครู คศ.2   ตำแหน่ง ครู  

 

       
   
นางสาวชริตรา ฝั้นริยะ
   
   
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง