ความเป็นมา
      
          โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2518  ตามนโยบายขยายการศึกษาของรัฐบาล  โดยประชาชนในพื้นที่ได้เสนอจัดตั้งและใช้ที่ดินสาธารณะ 
ในโครงการสหกรณ์ในพระราชดำริห้วยมะนาว     
         
           ปีพุทธศักราช 2520 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับตำบล ในเขตอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่บนถนน
บ้านกาด – วังน้ำค้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร  มีเนื้อที่เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประมาณ  40  ไร่

          เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2503  
มีนักเรียนจำนวน  85 คน ครู–อาจารย์ 4 คน ครูใหญ่คนแรก คือนายเขียน  แสงหนุ่ม  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว  ก่อสร้างโดย
ราษฎรในเขตตำบลบ้านกาด และใกล้เคียง ขนาด 4 ห้องเรียน

          ในปีการศึกษา  2526 ได้ดำเนินการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเปิดทำการสอน 3 แผนการเรียน คือ อังกฤษ – คณิตฯ, พลานามัย และ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น

          ในปี  2530 ได้มีการตรวจสอบที่ดินของโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ราชพัสดุ และได้กำหนดแนวโรงเรียน ที่ชัดเจนทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่จริง
ในการสำรวจครั้งนี้ จำนวน 137 ไร่  ซึ่งถือว่า    เป็นที่ดินที่ทางโรงเรียนรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันนี้

          ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่  นายสมชาย สันกลกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ตั้งของสถานศึกษา


ตั้งอยู่เลขที่ 461 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา ถนนบ้านกาด-วังน้ำค้าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

           การคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  ผ่านอำเภอหางดง และถนนสายทางหลวงหมายเลข 1013 
ที่หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาสันป่าตอง ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงอำเภอ      แม่วาง ประมาณ 31  กิโลเมตร

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และอัตลักษณ์

ปรัชญาของโรงเรียน :  ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญ
คติพจน์      :      
เป็นคนดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้
ปณิธาน     :      
ขยันหมั่นเพียร  ช่วยเหลือตนเอง  ให้ความร่วมมือ
วิสัยทัศน์    :      
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำสู่สากล บนวิถีพอเพียง
อัตลักษณ์   :      
ประพฤติดี   มีน้ำใจ
เอกลักษณ์  :      
สืบสานภูมิปัญญา  รักษาวัฒนธรรม 

พันธกิจ ( Mission )

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
 2. จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 4. พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ
 5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างเประเทศเพื่อการสื่อสาร
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ( Goal )
 1. ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีน้ำใจ ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง ให้ความร่วมมือและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้น
 3. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสวยงามและมีสื่อ เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 4. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันได้และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
 2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. พัฒนาหลักสูตรสู่สากล
 4. ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

   
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เป็นรูปมือสามมือประสานกัน
 
  มือที่  1  ขยันหมั่นเพียร
มือที่  2   ช่วยเหลือตนเอง
มือที่  3  ให้ความร่วมมือ
 

คำขวัญ
ขยันหมั่นเพียร  ช่วยเหลือตนเอง  ให้ความร่วมมือ


สีประจำโรงเรียน

   

ฟ้า ดำ
สีฟ้า หมายถึง ความสดใส
สีดำ หมายถึง ความกล้าหาญ

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไทร

   

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกราชพฤกษ์