ทำเนียบผู้บริหาร
 
  พ.ศ. 2520-2521 นายเขียน แสงหนุ่ม  
  พ.ศ. 2521-2526 นายสงบ กองมงคล  
  พ.ศ. 2526-2532 ว่าที่ ร.ต.มงคล ชัยมงคล  
  พ.ศ. 2532-2540 นายเสรีย์ สุวรรณเพชร  
  พ.ศ. 2540-2544 นายพงศ์พันธ์ ไชยวัณณ์  
  พ.ศ. 2544-2546 นายยงยุทธ สรรพอุดม  
  พ.ศ. 2546-2547 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย ชัยชนะ  
  พ.ศ. 2547-2552 นายปรีชา ศุภกาญจนพันธ์  
  พ.ศ. 2552-2554 นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต  
  พ.ศ. 2554-2558 นายสำเร็จ ไกรพันธ์  
  พ.ศ. 2559-2562 นายมงคล กาเหว่า  
  พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน นายสมชาย สันกลกิจ