Username
Password
   
 
Links Page

 

 

 

 

 

 

 

 
📌โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม แจ้งปรับเป็นการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2564 รายละเอียด Click
📌โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม แจ้งปรับเป็นการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564 รายละเอียด Click

📌โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม แจ้งปรับเป็นการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียด Click

📌โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม แจ้งปรับเป็นการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด Click
📌โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ขอความร่วมมือให้นักเรียนแจ้งข้อมูล ในกรณีที่มีพ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง ที่เดินทางมาจาก พื้นที่กลุ่มเสี่ยง รายละเอียด Click
📌โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมแจ้งเปิดเรียนออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
📌โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมแจ้งเรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฏาคม 2564 รายละเอียด Click
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายสมชาย สันกลกิจ
ผู้อำนวยการ