ภาพกิจกรรม

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการการประเมิน 1. นายศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์ ประธานกรรมการ 2. นายนิคม เพชรสิงห์ กรรมการ 3. นายมานพ ภัคเนียรนาม กรรมการและเลขนุการ

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ให้การต้อนรับ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม..

นิเทศติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ให้การต้อนรับ นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เเละ นางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่..

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายลิขิตศิลป์ คำมาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม..

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567..

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567

นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดพิธีบวงสรวง เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูกวีเอกของโลก..

พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอโตะไซดันประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2567

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยนายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ เเขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทย เเละชาวญี่ปุ่น จากมูลนิธิเอโตะไซดัน ที่เดินทางมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอโตะไซดันประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2567..

​พิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยนายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ เเขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทย เเละชาวญี่ปุ่น จากมูลนิธิเอโตะไซดัน ที่เดินทางมาร่วมพิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น..

​ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กลุ่มงานกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน เข้าศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง..

ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กลุ่มงานกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน เข้าศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย..

กิจกรรมค่ายความดีสากลระดับชั้น ม.4

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายความดีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิทยากรจากศูนย์ปฎิบัติธรรมดอยหล่อ..

กิจกรรมค่ายความดีสากลระดับชั้น ม.1

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายความดีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิทยากรจากศูนย์ปฎิบัติธรรมดอยหล่อ..

กิจกรรม Safety On the road

นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสิริรัฐ รัชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต้อนรับเเละร่วมกิจกรรม แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ Safety on thr road..

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567..