กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนันทรัตน์   นวลมา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์ศึกษา
นายภานุพงศ์   วงค์น้อย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย   ใจแก้ว
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวธนวันต์   วัฒนศิริเสรีกุล
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์