กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาภรณ์   บุญตัน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นางสาวเจนใจ   สุธีพรวิโรจน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การสอนชีววิทยา
นางสุรีย์   พันธ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวพิมพ์ผกา   วงศ์ธิเวท
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายกฤตวัน   ปูเฟย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวชุติกาญจน์   แก้วมา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นายณัฐนนท์   ปัญญา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้า