กลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มกิจการนักเรียน

นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นายบุญสอน   ประถมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางกฤษติยา   มูลอินต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นายวุฒิชัย   อภิสวัสดิ์มงคล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การสอนภาษาจีน
ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย   ใจแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวสุวิมล   สุขสบาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การสอนสังคมศึกษา
นายวรวิชญ์   จินดาธรรม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
นางสาวสุชาวดี   ชูกลิ่นนิรันดร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ