กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายรังสรรค์   ทาเงิน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร
นายลิขิตศิลป์   คำมาลา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาวภัทรียา   จิตตาคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวปวีณ์ธิดา   สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สุขศึกษา
นางสาวกชพร   จิระนันทราพร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คหกรรม(หลักสูตรและการสอน)
นางสาวกมลทิพย์   พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาไทย
นายจักรพันธ์   คงครบ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายชาติชาย   นิทัศน์สันติวงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวแจ่มจันทร์   ถาวร
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
นางศรัณพร   สุทธนิล
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
นายธวัชชัย   หล้าชัย
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
นายประพันธ์   ขยันงาน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
นายสุทธินันท์   วนาไพรสถิต
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :