กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

นางสาววรางคณา   เป็นมูล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาวพิมพ์ภัสร   สัจจะพัฒนกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวธนวันต์   วัฒนศิริเสรีกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายชาคริต   สวยสด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวรุจรินทร์   ตุ้ยมูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
นางสาวนฤมล   สายันต์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : นาฎศิลป์ไทยศึกษา