กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุรีย์   พันธ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา
นายประยูร   แก้วมูล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางกนกวรรณ   งามสม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาววราภรณ์   ขัติยะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวนันทรัตน์   นวลมา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์ศึกษา
นางปทิตตา   ทะนันชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : การบัญชี
นางสาวภาวินี   คุณา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวชุติกาญจน์   แก้วมา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นายประวิทย์   กรรมใจ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :