กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางคัทลียา   คำจินะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
นางสาวรัตติกาล   จันตาดี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ประถมศึกษา
นายรุ่งทิตย์   พรหมมาเย็น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาวพิมพ์ผกา   วงศ์ธิเวท
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายกิจการ   กิติกา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวประภาภรณ์   บุญตัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นางขจีรัตน์   สุวรรณสิงห์ราช
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาวปรียามาศ   คำปันหล้า
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวเจนใจ   สุธีพรวิโรจน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การสอนชีววิทยา
นายภานุพงศ์   วงค์น้อย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายกฤตวัน   ปูเฟย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายอนุพงศ์   จันต๊ะก๋อง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางอรุณวดี   นิทัศน์สันติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายณัฐนนท์   ปัญญา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้า