ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายสมชาย   สันกลกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
นางสิริรัฐ   รัชรินทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นายลิขิตศิลป์   คำมาลา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย   ใจแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายประยูร   แก้วมูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิจการ   กิติกา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาววรางคณา   เป็นมูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา