ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 3

ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 3

นายบุญสอน   ประถมวงศ์
ครูที่ปรึกษา : ม.3/1
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
นางปทิตตา   ทะนันชัย
ครูที่ปรึกษา : ม.3/1
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
นางสาวปวีณ์ธิดา   สุวรรณเลิศ
ครูที่ปรึกษา : ม.3/2
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
นายณัฐนนท์   ปัญญา
ครูที่ปรึกษา : ม.3/2
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
ครูที่ปรึกษา : ม.3/3
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
นายรุ่งทิตย์   พรหมมาเย็น
ครูที่ปรึกษา : ม.3/3
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย   ใจแก้ว
ครูที่ปรึกษา : ม.3/4
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
นางสาวสุวิมล   สุขสบาย
ครูที่ปรึกษา : ม.3/4
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
นายชาคริต   สวยสด
ครูที่ปรึกษา : ม.3/5
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :