กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุวิมล   สุขสบาย
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การสอนสังคมศึกษา
นายจักรพันธ์   คงครบ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวรัตติกาล   จันตาดี
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางอรุณวดี   นิทัศน์สันติวงศ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายชาติชาย   นิทัศน์สันติวงศ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : สังคมศึกษา