กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภัทรียา   จิตตาคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวกชพร   จิระนันทราพร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คหกรรม(หลักสูตรและการสอน)
นายรังสรรค์   ทาเงิน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร
นางปทิตตา   ทะนันชัย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : การบัญชี