กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรียามาศ   คำปันหล้า
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาญี่ปุ่น
นายบุญสอน   ประถมวงศ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางกฤษติยา   มูลอินต๊ะ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางสาวพิมพ์ภัสร   สัจจะพัฒนกุล
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นายวุฒิชัย   อภิสวัสดิ์มงคล
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การสอนภาษาจีน
นางสาวภาวินี   คุณา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นายชาคริต   สวยสด
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุชาวดี   ชูกลิ่นนิรันดร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ