กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรุ่งทิตย์   พรหมมาเย็น
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาวปวีณ์ธิดา   สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สุขศึกษา