กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางสาวนฤมล   สายันต์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : นาฎศิลป์ไทยศึกษา
นายวรวิชญ์   จินดาธรรม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา