กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนกวรรณ   งามสม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาววราภรณ์   ขัติยะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางคัทลียา   คำจินะ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
นายอนุพงศ์   จันต๊ะก๋อง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาวกมลทิพย์   พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ :
วิชาเอก : ภาษาไทย