ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6


รวมจำนวนนักเรียน*หมายเหตุ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

จำนวนนักเรียน

135 คน
131 คน
151 คน
121 คน
124 คน
115 คน


777 คน