ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

  • โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  • จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2518 ตามนโยบายขยายการศึกษาของรัฐบาล โดยประชาชนในพื้นที่ได้เสนอจัดตั้งและใช้ที่ดินสาธารณะ ในโครงการสหกรณ์ในพระราชดำริห้วยมะนาว

  • ปีพุทธศักราช 2520 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับตำบล ในเขตอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่บนถนน บ้านกาด – วังน้ำค้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร มีเนื้อที่เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประมาณ 40 ไร่

  • เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2503 มีนักเรียนจำนวน 85 คน ครู–อาจารย์ 4 คน ครูใหญ่คนแรก คือนายเขียน แสงหนุ่ม อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว ก่อสร้างโดย ราษฎรในเขตตำบลบ้านกาด และใกล้เคียง ขนาด 4 ห้องเรียน

  • ในปีการศึกษา 2526 ได้ดำเนินการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเปิดทำการสอน 3 แผนการเรียน คือ อังกฤษ – คณิตฯ, พลานามัย และ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น

  • ในปี 2530 ได้มีการตรวจสอบที่ดินของโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ราชพัสดุ และได้กำหนดแนวโรงเรียน ที่ชัดเจนทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่จริง ในการสำรวจครั้งนี้ จำนวน 137 ไร่ ซึ่งถือว่า เป็นที่ดินที่ทางโรงเรียนรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันนี้

  • ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ นายสมชาย สันกลกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน