ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งของสถานศึกษา

- ตั้งอยู่เลขที่ 461 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา ถนนบ้านกาด-วังน้ำค้าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

- การคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอหางดง และถนนสายทางหลวงหมายเลข 1013 ที่หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาสันป่าตอง ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงอำเภอแม่วาง ประมาณ 31 กิโลเมตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และอัตลักษณ์

ปรัชญาของโรงเรียน :  ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญ
คติพจน์    :      
เป็นคนดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้
ปณิธาน    :      
ขยันหมั่นเพียร  ช่วยเหลือตนเอง  ให้ความร่วมมือ
วิสัยทัศน์   :      
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำสู่สากล บนวิถีพอเพียง
อัตลักษณ์ :      
ประพฤติดี   มีน้ำใจ
เอกลักษณ์ :      
สืบสานภูมิปัญญา  รักษาวัฒนธรรม 

พันธกิจ ( Mission )

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
2. จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ
5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างเประเทศเพื่อการสื่อสาร
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ ( Goal )

1. ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีน้ำใจ ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง ให้ความร่วมมือและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้น
3. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสวยงามและมีสื่อ เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันได้และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาหลักสูตรสู่สากล
4. ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปมือสามมือประสานกัน

มือที่ 1 ขยันหมั่นเพียร
มือที่ 2 ช่วยเหลือตนเอง
มือที่ 3 ให้ความร่วมมือ

คำขวัญ

ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง ให้ความร่วมมือ

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ดำ

สีฟ้า หมายถึง ความสดใส
สีดำ หมายถึง ความกล้าหาญ


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไทร

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกราชพฤกษ์