06-1 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันฯ

06-2 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552

06-3 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2

06-4 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3

06-5 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4

06-6 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

06-7 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2

06-8 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3

06-9 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2562

06-10 พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

06-11 พรบ. คุ้มครองเด็ก

06-12 พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

06-13 กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

06-14 กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ

06-15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาฯ

06-16 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนฯ

06-17 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยรายงานเกี่ยวกับฯ