รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

กฏกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542

พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558

พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

บทความ แม้ไม่ได้ร่วมทุจริตแต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ