หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม