27-1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

27-2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

27-3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

27-4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

27-5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม