22-1 งานจราจร

22-2 วัสดุอุปกรณ์วิทย์ฯ

22-3 จ้างธุรการ

22-4 จ้างรถปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

22-5 ซื้อของรางวัล

22-6 ซื้อครุภัณฑ์

22-7 ซื้อหมึกพิมพ์

22-8 ตรวจสภาพเปลี่ยนอะไหล่รถ

22-9 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอาคาอุตสาหกรรม

22-10 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร 1

22-11 วัสดุ อุปกรณ์การเรียน

22-12 วัสดุ ครุภัณฑ์กีฬา

22-13 วัสดุ อุปกรณ์การเรียน

22-14 วารสารโรงเรียน

22-15 หนังสือเรียน