22-1 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนางานวัสดุบริการการทำเอกสาร

22-2 ประกาศผู้ชนะ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

22-3 ประกาศผู้ชนะ โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียนเพิ่มเติม

22-4 ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน

22-5 ประกาศผู้ชนะ โครงการพิธีกรรมสำคัญ และกิจกรรมนักเรียน

22-6 ประกาศผู้ชนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

22-7 ประกาศผู้ชนะ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน

22-8 ประกาศผู้ชนะ โครงการการบริการด้านยานพาหนะ

22-9 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

22-10 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน

22-11 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที

22-12 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาสำนักงานผู้บริหารสถานศึกษา

22-13 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที

22-14 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที

22-15 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที

 
22-16 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนางานวัสดุบริการการทำเอกสาร
 
22-17 ประกาศผู้ชนะ โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 
22-18 ประกาศผู้ชนะ โครงการงานแม่บ้านในอาคารปฏิบัติการ
 
22-19 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที
 
22-20 ประกาศผู้ชนะ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี
 
22-21 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 
22-22 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที
 
22-23 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที
 
22-24 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที
 
22-25 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนางานพัสดุ
 
22-26 ประกาศผู้ชนะ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
 
22-27 ประกาศผู้ชนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน