นางกฤษติยา มูลอินต๊ะ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
 

 

 

 

 

  นางเยาวมาศ ลิปตะสิริ   นายศักดินาถ ทะแก้ว  
  ตำแหน่ง ครู คศ.3   ตำแหน่ง ครู  

 

     
  นางสาววริศราภรณ์ สัจจะพัฒนกุล   นางสาวปรียามาศ คำปันหล้า  
  ตำแหน่ง ครู   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  

 

     
  นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล   นางสาวกันยารัตน์ ปุกแก้ว  
  ตำแหน่ง ครู   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

 

     
  นางสาวชนิสรา ทาเหลือง   นางสาวสนธยา พินทรศรี  
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง