พิธีเปิดค่ายองค์รวมหลักสูตรลุ่มน้ำวาง ปี 2562





รายละเอียด

               วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล กาเหว่า เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่นลุ่มน้ำวาง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม